วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

7 สิงหา วันลงประชามติ วิธีตรวจสอบสิทธิ์ และต้องไปใช้สิทธิ์ที่ไหน
บางคนยังไม่ทราบกันเลยนะครับว่า วันที่ 7 สิงหา เดือนหน้าที่ใกล้จะถึงนี้เป็นวันอะไร อาจจะเป็นเพราะการกระจายข่าวของราชการยังไม่ครอบคุมเท่าไหร่ เอาเป็นว่าช่วยๆกันแชร์หน่อยก็แล้วกัน


ตรวจสอบสิทธิ์ของตัวเองว่ามีคุณสมบัติตามนี้หรือไม่

 1. มีสัญชาติไทย แต่บุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี (นับถึงวันออกเสียง) 
 2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ในวันออกเสียง และ มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันออกเสียง 
 3. ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ เป็นภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
เตรียมพร้อมก่อนออกเสียงประชามติ

 • ติดตามข้อมูลข่าวสารของร่างรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติอย่างใกล้ชิด 
 • มีส่วนร่วมในการศึกษาและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ 
 • วิเคราะห์หลักเหตุและผลอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงคะแนนออกเสียงประชามติ 
 • ทำความเข้าใจขั้นตอน และ วิธีการในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ 
 • เตรียมหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและมี เลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เพื่อแสดงตนตรวจสอบสิทธิก่อนออกเสียงประชามติ

 • วันที่ 17 กรกฎาคม 2559 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด 
 • วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 จัดส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 
 • วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 วันสุดท้ายของของการเพิ่ม-ถอนชื่อ 
 • สามารถใช้แอพพลิเคชั่นดาวเหนืออำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ ในการค้นหารายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียง สถานที่ออกเสียง และแผนที่เดินทางไปยังหน่วยออกเสียงได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
เรื่อง ที่จะไปออกเสียงประชามติ 
ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช …. ทั้งฉบับ 2. ให้ความเห็นชอบ หรือ ไม่เห็นชอบ ประเด็นเพิ่มเติมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ “ท่านเห็นชอบหรือไม่ว่า เพื่อให้การปฏิรูปประเทศเกิดความต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ สมควรกำหนดไว้ในบทเฉพาะกาลว่า ในระหว่าง 5 ปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ให้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควร ได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี” ส่วนผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติที่ต้องการใช้สิทธินอกเขตจังหวัด ต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น